Big Bocs Bwyd

Vision and Values

Our aim is to ensure that no child is hungry and that every child is able to learn how to make good food choices that enable them to thrive.

​Children and families will be provided with food at ‘pay as you feel’ prices and supported with authentic learning experiences through growing and cooking food.

​The installation of a Big Bocs Bwyd in a school will be explicitly linked to the 4 purposes of the Curriculum for Wales, ensuring that children are:

•Healthy, confident individuals

•Ambitious, capable learners

•Ethical, informed citizens

•Enterprising, creative contributors

​Every child will become food literate by growing, cooking and learning about food.

Gweledigaeth a Gwerthoedd

Ein nod yw sicrhau nad oes unrhyw blentyn yn llwglyd a bod pob plentyn yn gallu dysgu sut i wneud dewisiadau bwyd da sy’n eu galluogi i ffynnu.

Bydd plant a theuluoedd yn cael bwyd am brisiau ‘talu fel  ry’ch chi’n teimlo’ ac yn cael eu cefnogi gyda phrofiadau dysgu dilys drwy dyfu a choginio bwyd.

Bydd gosod Bocs Bwyd Mawr mewn ysgol yn cael ei gysylltu’n benodol â phedwar diben y Cwricwlwm i Gymru, gan sicrhau bod plant yn:

•Unigolion iach, hyderus

•Dysgwyr uchelgeisiol, galluog

•Dinasyddion moesegol, gwybodus

•Cyfranwyr mentrus, creadigol

Bydd pob plentyn yn dod yn llythrennog mewn bwyd drwy dyfu, coginio a dysgu am fwyd.